مهلت ثبت نام در نمایشگاه فروش بهاره تا تاریخ 1393/11/12 میباشد
خلاصه پیام دوم رئیس اتحادیه
ساماندهی منطقه 12 شهرداری تهران پیرامون خارج کردن بعضی از مشاغل از این محدوده