اخبار

چکیده: 
ساماندهی منطقه 12 شهرداری تهران پیرامون خارج کردن بعضی از مشاغل از این محدوده